مهاجرت به كانادا از طريق پناهندگي

دقت كنيد ما زمينه پناهندگي هيچ فعاليتي نداريم و اين مقاله صرفا در جهت اطلاع رساني شماست.مهاجرت به كانادا از طريق پناهندگي يكي از راههاي ورود به كاناداست اما از راههايي است كه بايد براي آن مدارك مستند ارايه گردد